25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje PHILIPS 69053-48-16 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 1 stanovisky pro PHILIPS 69053-48-16, Diplotop porovnává PHILIPS 69053-48-16 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k PHILIPS 69053-48-16.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla PHILIPS
Nejoblíbenější produkty PHILIPS
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne PHILIPS 69053-48-16

Podle jeho uživatelů, je PHILIPS 69053-48-16 poměrně uživatelsky příjemný.Shledávají jej mnohem spolehlivější než u jeho konkurentů., V tomto bodě jsou jednotní. Pokud se chcete ujistit, že PHILIPS 69053-48-16 je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Jeho uživatelé jej hodnotí velmi dobře., A existuje mnoho z nich, kteří mají stejný názor. Shledají, že cena je správná za poskytnuté služby Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS 69053-48-16 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Krok 1 Krok 2 jednookruh. plotnka vp¯edu vlevo 1800 W kontrolka "Zap / vyp" ovl·dacÌ panel jednookruhov· plotnka vp¯edu vpravo 1800 W senzorovÈ tlaËÌtko "vÌceËelov· zÛna" kontrolka "Funkce ËasovaËe" ukazatel pro stupeÚ vkonu / zbytkovÈ teplo ukazatel "ËasovaË" senzorovÈ tlaËÌtko "Volba stupnÏ vkonu" kontrolky "T¯Ìokruh. plotnka" senzorovÈ tlaËÌtko "T¯Ìokruhov· plotnka" senzorovÈ tlaËÌtko "Zap / vyp" senzorovÈ tlaËÌtko "»asovaË" kontrolka "VÌceËelov· zÛna" senzorovÈ tlaËÌtko "ZajiötÏnÌ" senzorovÈ tlaËÌtko "STOP+GO" 8 37 Servis V p¯ÌpadÏ technickÈ poruchy se obraùte na n·ö servis. Rozhovor si v kaûdÈm p¯ÌpadÏ dob¯e p¯ipravte. UsnadnÌte tak urËenÌ p¯ÌpadnÈ poruchy a rozhodnutÌ, zda je nutn· n·vötÏva servisnÌho technika. Co nejp¯esnÏji si zapamatujte: ï Jak se porucha projevuje? ï Za jakch okolnostÌ k poruöe doch·zÌ? P¯ed rozhovorem si z vrobnÌho ötÌtku nezapomeÚte poznamenat n·sledujÌcÌ identifikaËnÌ ËÌsla: ï ËÌslo produktu (9 ËÌslic), ï sÈriovÈ ËÌslo (8 ËÌslic). VrobnÌ ötÌtek je p¯Ìstupn po demont·ûi kovovch tukovch filtr na vnit¯nÌ stÏnÏ spot¯ebiËe. DoporuËujeme, abyste si ËÌsla zapsali na toto mÌsto, a mÏli je tak trvale po ruce: model. ËÌslo produktu. sÈriovÈ ËÌslo. V jakÈm p¯ÌpadÏ se musÌte p¯ipravit na hradu i bÏhem z·ruËnÌ doby? ï Pokud se servisnÌ technik musel dostavit vÌckr·t, protoûe nedostal p¯ed vjezdem vöechny pot¯ebnÈ informace, a proto si nap¯. musel dojet jeötÏ pro n·hradnÌ dÌly. TÏmto dodateËnm cest·m se mûete vyhnout, jestliûe si svj telefonick rozhovor vöe uvedenm zpsobem dob¯e p¯ipravÌte. SouË·sti ovl·dacÌho panelu Senzorov· tlaËÌtka: Vaöe varn· deska se ovl·d· dotykovmi senzorovmi tlaËÌtky systÈmu Touch-Control...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 69053-48-16 snadné používat?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud PHILIPS 69053-48-16 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000001000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7 a standardní rozdíl je 0.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 69053-48-16 vysoce účinný?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je PHILIPS 69053-48-16 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000001
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 10.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 10 a standardní rozdíl je 0.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 69053-48-16 spolehlivý, solidní?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že PHILIPS 69053-48-16 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000001
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 10.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 10 a standardní rozdíl je 0.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 69053-48-16 dobrá hodnota za dané peníze?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že PHILIPS 69053-48-16 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000001000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7 a standardní rozdíl je 0.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.