25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje LG 50PY2R uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 59 stanovisky pro LG 50PY2R, Diplotop porovnává LG 50PY2R se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k LG 50PY2R.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla LG
Nejoblíbenější produkty LG
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne LG 50PY2R

Uživatelé zjistili, že s LG 50PY2R nemá žádné zvláštní problémy při jeho používání.Shledávají ho poměrně křehkým., Ale ne všichni sdílí stejný názor. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi LG 50PY2R a jiným výrobkem.

Podle jeho uživatelů je efektivní., Ale oni jsou velmi rozdílní v tomto bodě. Většinou se zjistí, že cena je správná Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce LG 50PY2R ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ 1 Pomocí roubÛ s okem nebo stûnové konzoly a roubÛ upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek). (Je-li televizor vybaven srouby ve svornících s kruhem, srouby uvolnte. ) * Bezpeãnû upevnûte rouby s okem nebo stûnové konzoly a rouby v horních dírách. Pfiipevnûte stûnové konzoly rouby ke stûnû. Srovnejte vku konzoly upevnûné ke stûnû. 2 3 3 K vyrovnání televizoru pouzijte pevné lano. UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem ve vodorovné poloze. 4 palcÛ ! POZNÁMKA Pfii pfiemísÈování produktu nejprve odvaÏte provaz. G PouÏijte drÏák produktu nebo skfiíÀ, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. G Aby bylo zajitûno bezpeãné pouÏití produktu, vka konzoly upevnûné na stûnû musí bt stejná jako vka produktu. G B A Model 42PQ20** 50PQ20** 42PQ30** 50PQ30** 42PQ60** 50PQ60** 50PS30** 50PS60** UZEMNNÍ Abyste zabránili riziku zásahu elektrickm proudem, zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemÀovací kabel. Pokud tento zpÛsob není moÏn, poÏádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokouejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátÛm, drátÛm osvûtlení nebo plynovému potrubí. Napájení VESA Standardní (A * B) roub 400 * 400 M6 400 * 400 M6 400 * 400 M6 400 * 400 M6 400 * 400 M6 400 * 400 M6 400 * 400 M6 400 * 400 M6 Pocet 4 4 4 4 4 4 4 4 Krátk elektrick jistiã 9 PÍPRAVA Chcete-li zabránit pokození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. PfiIPOJENÍ ANTÉNY Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. Nástûnn á zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) Koaxiální kabel (75 ohmÛ) Venkovní anténa Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 50PY2R snadné používat?

59 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud LG 50PY2R je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

311237499614
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.93
= 2.79

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.93 a standardní rozdíl je 2.79.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 50PY2R vysoce účinný?

59 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je LG 50PY2R ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

221138579813
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.98
= 2.71

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.98 a standardní rozdíl je 2.71.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 50PY2R spolehlivý, solidní?

59 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že LG 50PY2R je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

221328196718
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.14
= 2.88

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.14 a standardní rozdíl je 2.88.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 50PY2R dobrá hodnota za dané peníze?

59 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že LG 50PY2R opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

3013213498313
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.64
= 2.68

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.64 a standardní rozdíl je 2.68.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.