25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje INDESIT WITE 127 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 289 stanovisky pro INDESIT WITE 127, Diplotop porovnává INDESIT WITE 127 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k INDESIT WITE 127.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla INDESIT
Nejoblíbenější produkty INDESIT
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne INDESIT WITE 127

Uživatelé hodnotí INDESIT WITE 127 jako praktický a uživatelsky příjemný.Shledávají to spolehlivým., Ale oni jsou velmi rozdílní v tomto bodě. Pokud se chcete ujistit, že INDESIT WITE 127 je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

V průměru jsou uživatelé spokojeni s jeho účinností, Ale oni mají velmi odlišné názory. Shledají, že to opravdu není dobré, za ty peníze Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se INDESIT WITE 127 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
8 I nstalace · Toto zafiízení není urãeno pro pouÏití na mofii nebo pro pouÏití v mobilních zafiízeních, jako jsou karavany, letadla atd. Pokud se stroj ponechá na delí dobu bez pouÏívání (napfi. pfies dovolenou), uzavfiete pfiívodní kohout, zvlátû jestliÏe v bezprostfiední blízkosti není podlahová vpust (tzv. gula). Pfii pfiemisÈování zafiízení vytáhnûte pfiívodní kabel ze zásuvky. Vyfiaìte z ãinnosti pojistku dvefiního zámku, aby se zabránilo uvûznûní dûtí uvnitfi. Balicí materiál (napfi. fólie, styropor) mohou bt pro dûti nebezpeãné. Hrozí nebezpeãí zaduení! Vechen balicí materiál dobfie uloÏte mimo dosah dûtí. MontáÏ odtokové hadice Asi Asi Asi · Pfii montáÏi odtokové hadice zajistûte její koncovku lankem (fietízkem apod. ) v místû zaústûní do odtoku. · Správné upevnûní odtokové hadice ochrání podlahu pfied pokozením odtokovou vodou. vana Asi drÏák hadice Asi páska Asi · Odtoková hadice nesmí bt pfiipojená ve neÏ100 cm nad podlahou. · Odtokovou hadici je nutné správnû upevnit vÛãi samovolnému uvolnûní ; únikem odtokové vody by se mohla pokodit podlaha. · je odtoková hadice pfiíli dlouhá, nepokládejte ji na praãku; zpÛsobilo by to nadmûrn hluk. 9 I nstalace 1. Správné, vodorovné a svislé ustavení praãky zamezí nadmûrnému hluku a vibracím pfii provozu. Praãku instalujte na rovném a pevném povrchu Podlahy, pfiednostnû v rohu místnosti. Dfievûné podlahy nebo podlahy zavûeného typu mohou pfiispût k vraznm vibracím a chybám z nevyváÏenosti. Není-li podlaha rovná, sefiiìte polohu praãky do roviny pomocí polohovatelnch noÏek. (Pod noÏky nevkládejte Ïádné dalí podloÏky, kousky dfieva apod. Ujistûte se , e vechny 4 noÏky jsou stabilní a spoãívají na podlaze. Zkontrolujte vodorovnou a svislou polohu praãky pomocí vodováhy. Poté, co je praãka vyrovnána, utáhnûte zajiÈovací matice nahofie na základnû praãky. Vechny zajiÈovací matice musí bt dotaÏeny...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je WITE 127 snadné používat?

289 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud INDESIT WITE 127 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

15881119312125253591
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.97
= 3.06

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.97 a standardní rozdíl je 3.06.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je WITE 127 vysoce účinný?

289 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je INDESIT WITE 127 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

17481225272630303278
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.80
= 2.99

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.8 a standardní rozdíl je 2.99.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je WITE 127 spolehlivý, solidní?

289 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že INDESIT WITE 127 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

155131319262532302685
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.83
= 3.02

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.83 a standardní rozdíl je 3.02.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je WITE 127 dobrá hodnota za dané peníze?

289 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že INDESIT WITE 127 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

23461022281528244386
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.92
= 3.15

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.92 a standardní rozdíl je 3.15.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.