25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje BRITAX KID uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 4 stanovisky pro BRITAX KID, Diplotop porovnává BRITAX KID se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k BRITAX KID.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla BRITAX
Nejoblíbenější produkty BRITAX
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne BRITAX KID

Uživatelé BRITAX KID jej shledávají velmi praktickým.Hodnotí jej vysoce pro jeho spolehlivost a solidnost., A existuje mnoho z nich, kteří mají stejný názor. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi BRITAX KID a jiným výrobkem.

Jeho uživatelé jej shledali velmi efektivním., Navíc, většina z nich má stejný názor Shledají, že je to velmi levné Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce BRITAX KID ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
SMAÎENÍ NEZMRAÎEN¯CH POTRAVIN Pokrm BRAMBOROVÉ HRANOLKY poloviãní porce MAXIMÁLNÍ mnoÏství (limit bezpeãnosti) Maximální Doba v minutách mnoÏství Teplota v °C 600 1250 550 600 450 400 350 350 600 400 450 450 350 400 170 190 160 160 160 160 170 180 170 170 150 150 150 150 1. fáze 2. fáze 1. fáze 2. fáze 9-10 8-11 10-12 7-9 7-9 6-8 7-9 6-8 7-9 7-9 8-10 9-11 7-9 3-5 11-13 3-4 celá porce RYBY Kalamáry Raãí ocásky Sardinky Platz (2 kusy) Vepfiov fiízek (3-4 kusy) MASO Kufiecí fiízek (3-4 kusy) Malé karbanátky (15 kusÛ) ZELENINA Plátky cibule Kvûták Houby Lilek Cukíny Doba a teplota smaÏení jsou pouze pfiibliÏné a musí se pfiizpÛsobit v závislosti na mnoÏství a osobním poÏadavku. 81 CZ 11-02-2003 12:19 Pagina 82 SMAÎENÍ ZMRAÎEN¯CH POTRAVIN · Teplota zmraÏench potravin je velice nízká. Pfii ponofiení do horkého oleje se znaãnû sníÏí teplota oleje nebo tuku. Pokud chcete obdrÏet dobrch vsledkÛ pfii smaÏení, doporuãujeme vám dodrÏovat peãlivû maximální mnoÏství smaÏench potravin podle následující tabulky. · ZmraÏené potraviny bvají ãasto pokryté stfiípky ledu, které je tfieba pfied smaÏením odstranit. Obvykle staãí kdyÏ koíkem s potravinami zatfiepete. Drátûn koíãek s potravinami ponofiujte do horkého oleje velmi pomalu, aby olej nepfiekypûl. Doba smaÏení je pfiibliÏná a musí se pfiizpÛsobit v závislosti na poãáteãní teplotû potravin urãench ke smaÏení a doporuãené teplotû vyznaãené vrobcem zmraÏeného vrobku. Potravina BRAMBOROVÉ HRANOLKY Doporuãujeme toto mnoÏství k pfiípravû vynikajících hranolkÛ. Maximální Teplota v °C mnoÏství 330 (*) 600 400 400 300 190 190 190 190 190 Doba v minutách 5-6 6-7 5-6 4-5 4-5 BRAMBOROVÉ KROKETY RYBY MASO Rybí prsty Ráãci Kufiecí fiízky (3 kusy) UPOZORNùNÍ: pfied ponofiením drátûného koíãku do oleje se pfiesvûdãte, zda je víko dobfie zavfiené. (*) DodrÏením tohoto doporuãeného mnoÏství obdrÏíte vynikající hranolky. Je samozfiejmû moÏné smaÏit vûtí mnoÏství hranolkÛ...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je KID snadné používat?

4 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud BRITAX KID je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000001003
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 9.25
= 1.30

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 9.25 a standardní rozdíl je 1.3.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je KID vysoce účinný?

4 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je BRITAX KID ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000001003
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 9.25
= 1.30

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 9.25 a standardní rozdíl je 1.3.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je KID spolehlivý, solidní?

4 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že BRITAX KID je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000004
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 10.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 10 a standardní rozdíl je 0.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je KID dobrá hodnota za dané peníze?

4 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že BRITAX KID opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000013
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 9.75
= 0.43

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 9.75 a standardní rozdíl je 0.43.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.