25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje ACER EXTENSA 5420G uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 1 stanovisky pro ACER EXTENSA 5420G, Diplotop porovnává ACER EXTENSA 5420G se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k ACER EXTENSA 5420G.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla ACER
Nejoblíbenější produkty ACER
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne ACER EXTENSA 5420G

Uživatelé ACER EXTENSA 5420G jej shledávají velmi praktickým.Skóre je špatné díky spolehlivosti a solidnosti., A existuje mnoho z nich, kteří mají stejný názor. Můžete se podívat na forum ACER EXTENSA 5420G a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Jeho uživatelé jej neshledávají efektivním., Navíc, většina z nich má stejný názor Shledají, že je to velmi levné Můžete si stáhnout uživatelskou příručku ACER EXTENSA 5420G, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
DoporuËujeme, aby instalaci a jejÌ elektrickÈ p¯ipojenÌ prov·dÏla pouze autorizovan· a kvalifikovan· osoba a to ve shodÏ se vöemi z·konnmi p¯edpisy a normami. P¯i zahrnutÌ konkrÈtnÌch pot¯eb, mezi vhodnÈ druhy elektrickÈho p¯ÌvodnÌho kabelu pat¯Ì: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90) nebo H05 BB-F. P¯ipojenÌ na svorkovnici Tento spot¯ebiË je vybaven snadno p¯Ìstupnou svorkovnicÌ, kter· je urËen· pro p¯ipojenÌ jednof·zovÈho napÏtÌ 230V (Obr. Vrobce si vyhrazuje pr·vo na odmÌtnutÌ jakÈkoliv odpovÏdnosti p¯i nedodrûenÌ vöech bezpeËnostnÌch pokyn. Grilov·nÌ Porce masa nebo ryb p¯ed grilov·nÌm nejprve lehce pot¯ete olejem a poloûte vûdy na grilovacÌ roöt. /roveÚ roötu je z·visl· na vöce grilovanÈho pokrmu. NezapomeÚte vûdy vloûit na nejniûöÌ roveÚ plech na zachyt·v·nÌ p¯ebyteËnÈho tuku, kter grilovan pokrm uvolÚuje. Do plechu nalijte trochu vody, abyste zamezili vzniku neû·doucÌch pach a tvorbÏ dmu. ElektrickÈ zapojenÌ P¯ed zapojenÌm spot¯ebiËe se nejd¯Ìve p¯esvÏdËte: - zda hlavnÌ jistiË (pojistka) a instalace umoûÚuje instalaci tohoto spot¯ebiËe (viz informace na typovÈm ötÌtku). - zda zemnÏnÌ dom·cÌho rozvodu odpovÌd· danÈ legislativÏ. - zda bude po instalaci moûn voln p¯Ìstup k vypÌnaËi nebo jistiËi. Tento spot¯ebiË je dod·v·n s p¯ÌvodnÌm kabelem a to vËetnÏ standardnÌ z·suvky, kter· vyhovuje parametrm danch na typovÈm ötÌtku. Z·strËka musÌ bt zapojena do vhodnÈ z·suvky. Je-li spot¯ebiË zapojov·n do elektrickÈ sÌtÏ nap¯Ìmo, tak musÌ bt mezi p¯Ìvodem elektrickÈho proudu a spot¯ebiËem zapojen vypÌnaË s minim·lnÌ mezerou 3 mm mezi spÌnacÌmi kontakty a musÌ odpovÌdat p¯en·öenÈmu vkonu. ZemnÌcÌ dr·t (zelenoûlut) nesmÌ bt tÌmto vypÌnaËem p¯eruöov·n a musÌ bt o 2-3 cm delöÌ neû nulov a f·zov vodiË...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXTENSA 5420G snadné používat?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud ACER EXTENSA 5420G je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000100
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8 a standardní rozdíl je 0.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXTENSA 5420G vysoce účinný?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je ACER EXTENSA 5420G ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00001000000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 4.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 4 a standardní rozdíl je 0.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXTENSA 5420G spolehlivý, solidní?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že ACER EXTENSA 5420G je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000100000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 5.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 5 a standardní rozdíl je 0.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXTENSA 5420G dobrá hodnota za dané peníze?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že ACER EXTENSA 5420G opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000100
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8 a standardní rozdíl je 0.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.